Menu Zamknij

Statut Fundacji

PREAMBUŁA

Patronka Fundacji Grażyna Piechocka-Kranc była młodą i pełną energii wychowawczynią dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Jej pełne pasji i poświęcenia dzieło zostało przerwane nagle przez okrutną chorobę, z którą walczyła pogodnie, z wiarą i nadzieją do ostatniej chwili. Celem Fundacji jest kontynuowanie dzieła naszej Patronki: niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym umysłowo dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także – w miarę sił i środków – wspomaganie dzieci chorych na nowotwór.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja im. Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne Dzieciństwo” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym repertorium A nr 3387/2005 w dniu 15.06.2005 r. i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
§ 2.

Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja Radosne Dzieciństwo”.

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5.

Fundacja działa na obszarze Unii Europejskiej.

§ 6.

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz w Polsce.

§ 7.

Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnych umysłowo dla wyrównywania ich szans życiowych, czynienia ich dzieciństwa radosnym, a także – w miarę sił i środków – wspomaganie dzieci chorych na nowotwór.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej dla niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
dążenie do likwidacji barier i utrudnień we wszelkich aspektach życia codziennego niepełnosprawnych umysłowo;
organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych;
organizowanie i wspieranie wszelkich form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo lub chorych na nowotwór;
kształtowanie świadomości społecznej na temat stwarzania równych szans życiowych dzieci niepełnosprawnych;
współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo ze społeczeństwem;
dofinansowywanie wyjazdów dzieci na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą;
finansowanie leków dla dzieci chorych na nowotwór;
dofinansowywanie imprez charytatywnych;
nadawanie godła „RADOSNE DZIECIŃSTWO” oraz tytułu honorowego „Przyjaciela Fundacji” dla osób najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.

§ 9.

Dla realizacji celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami.

§ 10.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.40.Z Reklama
PKD 74.81.Z Działalność fotograficzna
PKD 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
PKD 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
PKD 22.15.Z Działalność wydawnicza, obejmująca wydawanie fotografii, rycin i kart pocztowych, kalendarzy,formularzy, plakatów itp.
PKD22.22.Z Działalność poligraficzna obejmująca drukowanie przy użyciu kserokopiarek, drukarek komputerowych: czasopism i pozostałych periodyków, książek, broszur, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych ogłoszeń, albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego itp.
PKD 80.42.B Działalność edukacyjna, obejmująca prowadzenie kursów, seminarów, konferencji itp.


§ 11.

Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

II MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12.

 1. Majątek Fundacji stanowią kapitał założycielski w kwocie 1.500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset) oraz pieniądze, papiery wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działalności.
 2. Majątek Fundacji służy w całości realizacji celów statutowych Fundacji oraz wspierającej je działalności gospodarczej.
 3. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację – kwotę pięćset złotych z (słownie: pięćset złotych).

§ 13.

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,

2) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

3) dochody z działalności gospodarczej,

4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

5) dochody z praw majątkowych.

§ 14.

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji.

§ 15.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

III. ORGANY FUNDACJI

§ 16.

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji;

3) Zarząd Fundacji.

§ 17.

1.Rada Fundacji składa się od 3 do 5 członków.

2.Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.

3.Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania.

§ 18.

1) Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2) Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub Fundatora.

3) Posiedzenia prowadzi Prezes Rady, a w razie nieobecności – inny członek Rady.

4) Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni Fundator i członkowie Zarządu.

5) Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji w nowym składzie, Rada wybiera Prezesa.

6) Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 19.

1)Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2)Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równiej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.

3)Pracami Rady Fundacji kieruje jej Prezes. Prezes Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.

4)Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.

§ 20.

Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:

1) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,

2) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,

3) określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów,

6) proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora,

7) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,

8) wybór biegłego rewidenta, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa,

9) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu,

10) nadawanie godła „Radosne Dzieciństwo” oraz tytułu honorowego „Przyjaciela Fundacji”.

§ 21.

Do kompetencji Fundatora należy:

1) ustalenie i zmiana Statutu;

2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie organizacji pracy Zarządu;

4) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;

5) decyzja o likwidacji Fundacji;

6) ustalanie regulaminów pracy Rady Fundacji;

§ 22.

 1. Zarząd składa się z 1 do 2 członków w osobie Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu 2-osobowego, także członka Zarządu Fundacji.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator na czas nieoznaczony.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
 4. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji bądź odwołania.

§ 23.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 24.

Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.

IV. POSTANOWIENIA, KOŃCOWE

§ 25.

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji przeznacza się dla innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

Fundatorzy
Tomasz Kranc
Krzysztof Chojnacki