Menu Zamknij

Darowizna 1,5 % podatku

Zgodnie z postanowieniami Statutu i ideą działalności charytatywnej, majątek Fundacji ma pochodzić przede wszystkim z działalności dobroczynnej i ofiarności naszych darczyńców, w tym zwłaszcza darowizn, zbiórek publicznych, spadków, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń.
Darowiznę na rzecz Fundacji można uczynić zarówno w formie rzeczowej (materialnej), jak wpłaty pieniężnej na rachunek bankowy Fundacji:

Gdańska 62, 85-021 Bydgoszcz
Multibank nr rach. 63 1140 2004 0000 3102 7914 1415
z dopiskiem:
„darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego”

Dla Fundacji liczy się każdy datek i każda złotówka, albowiem dodane do darowizn innych darczyńców pomnażają środki finansowe na działalność charytatywną Fundacji.

Darowiznę na rzecz Fundacji dokonaną przez osobę fizyczną można odliczyć od dochodu do opodatkowania do wysokości maksymalnie 6% tego dochodu. Odliczenie to może być dokonane niezależnie od wpłaty 1,5 % podatku dochodowego , a zatem można dokonać zarówno darowizny do 6% dochodu, jak i przekazać 1,5 % podatku na rzecz Fundacji.
Warunkiem odliczenia darowizny od dochodu jest posiadanie dokumentów stwierdzających jej dokonanie:
1) w przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty kwoty darowizny na rachunek bankowy Fundacji (jak wyżej),
2) w przypadku darowizny rzeczowej – pokwitowaniem od Fundacji potwierdzającym wartość darowizny i oświadczeniem, że darowizna ta została przez Fundację przyjęta;
Powyższe dokumenty należy przechowywać przez kolejne 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano darowizny.
Dokonanie darowizny należy wykazać w zeznaniu podatkowym rocznym PIT.”

Fundacja od kilku lat uczestniczy również w programie: PITAX dla OPP – koncepcja projektu „PITax.pl dla OPP” powstała w efekcie przeświadczenia o fundamentalnym znaczeniu wspierania polskiego III sektora ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego. Najczęściej wyrażaną przez polskie organizacje pozarządowe potrzebą jest zapewnienie odpowiedniego finansowania. Dlatego projekt  jest z założenia skoncentrowany na pomocy w tym właśnie aspekcie pracy OPP. „PITax.pl dla OPP” jest realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych od 2014 roku we współpracy z firmą PITax.pl Łatwe podatki.